Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden treden in werking op 01-07-2019.
Laatste wijziging: 01-01-2023

Gebruiksvoorwaarden voor gebruik van onze elektrische auto’s. Hier staan de gebruiksvoorwaarden vermeld voor het gebruik van de voertuigen van CoöperatieAuto. Wijzigingen kunnen op elk moment aan dit reglement worden toegevoegden worden direct kenbaar gemaakt aan gebruikers via hun geregistreerd e-mailadres. Elke gebruiker die van de voertuigen gebruik maakt, stemt in met onderstaande bepalingen en verbindt er zich toe deze na te leven.
Het woord ‘gebruiker’ in deze tekst slaat zowel op personen van ieder geslacht, ook al wordt meestal ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt.

1. Algemene verplichtingen

De gebruiker wordt geacht met het voertuig om te gaan als een ‘goed huisvader’. De gebruiker verbindt zich er toe gebruik te maken van de
voertuigen op een manier die niet hinderlijk is voor de andere gebruikers.

2a. Wie mag met de elektrische auto’s van CoöperatieAuto rijden?

Het gebruik van de voertuigen van CoöperatieAuto is voorbehouden aan de coöperanten van CoöperatieAuto met betaling van € 500,- borg per login op het autodeelsysteem. (Geldt alleen voor particulieren en ZZP’ers). Elke gebruiker respecteert de statuten van coöperatie CoöperatieAuto Rivierenland BA, welke opvraagbaar zijn via cooperatieauto@gmail.com. Bij inschrijving bezorgt de gebruiker CoöperatieAuto de volgende documenten: een kopie van een in Nederland geldig rijbewijs en een kopie van de identiteitskaart of paspoort. Een voorlopig rijbewijs wordt in het kader van de CoöperatieAuto dienstverlening niet als een
geldig rijbewijs gezien. Voor gebruik moet de gebruiker een uitleg over het elektrisch rijden en het reserveringssysteem volgen. Dit kan door een persoonlijke sessie met een coöperant van CoöperatieAuto. Voor er met de auto mag worden gereden, worden de persoonsgegevens van de berijder gescreend door of namens de verzekeraar. Een formulier met benodigde gegevens is beschikbaar. Pas na acceptatie door de verzekeraar mag worden
gereden.

2b. Toegang tot het online portaal

Gemachtigde gebruikers ontvangen een login en wachtwoord om in te loggen op het online portaal. De login en wachtwoord geven toegang tot de voertuigen, zijn strikt persoonlijk, mogen niet doorgegeven worden aan derden, en moeten zorgvuldig en discreet bewaard worden door de gebruiker.

3. Controle voertuig en start van de rit

Bij aankomst bij de CoöperatieAuto auto die de gebruiker gereserveerd heeft, controleert deze het voertuig op schade of ongeregeldheden (rommel, vermiste laadpas). Ontdekte schade of ongeregeldheden wordt direct aan CoöperatieAuto doorgegeven, hetzij telefonisch, hetzij via het online portaal. Reeds gerapporteerde schade is gemarkeerd op de auto en dient niet doorgegeven te worden. Bij twijfel dient de gebruiker de schade steeds door te geven. Na controle op schade of ongeregeldheden, start de gebruiker zijn reservering door dit aan te geven in het online portaal. Vanaf nu is de gebruiker verantwoordelijk voor het voertuig, totdat de reservering afgesloten wordt. Indien de volgende berijder voor aanvang van de rit een niet gerapporteerde schade of onregelmatigheid constateert, dan ligt de verantwoordelijkheid voor de schade bij de voorgaande berijder. Een eventueel eigen risico komt ook voor rekening van de vorige berijder, tenzij kan worden aangetoond dat de schade is ontstaan na afsluiten van de rit. De gebruiker koppelt de auto af van de laadpaal indien nodig, en neemt de laadkabels mee in de auto, indien het een laadpaal betreft waarvoor losse laadkabels nodig zijn. Indien de gebruiker zonder opmerkingen het voertuig aanvaardt (dit is: zich toegang verschaft tot het voertuig en zich ermee verplaatst), is dit een bevestiging van de correcte staat van het voertuig, en van het feit dat alle uitrusting inclusief laadpas(sen) aanwezig zijn.

4. Tijdens de rit

Wanneer de gebruiker het voertuig tussentijds parkeert of achterlaat, dient hij de wagen af te sluiten via het portaal. De ramen dienen gesloten te zijn en de buitenspiegels ingeklapt. CoöperatieAuto auto’s hebben één of meerdere laadpassen (eigendom van CoöperatieAuto). Ze bevinden zich in het armleuning-opbergvak van de middenconsole. Hiermee kan de gebruiker de CoöperatieAuto auto opladen tijdens de rit. De gebruiker laadt het voertuig op conform de aan het laadstation geldende regels. Wanneer de laadpassen van de auto de gebruiker niet toelaten aan een bepaald laadstation op te laden, mag de gebruiker het voertuig op eigen kosten opladen. CoöperatieAuto vergoedt de gebruiker echter niet voor op deze manier gemaakte kosten.

5. Einde van de rit

Na gebruik van het voertuig plaatst de gebruiker het voertuig terug op de locatie waar het voertuig thuishoort, zoals aangegeven op het portaal. Bij het einde van de rit, koppelt de gebruiker het voertuig aan een lader. Indien de gebruiker het voertuig parkeert bij een laadpaal, dient het opladen van het voertuig altijd gestart te worden. Na gebruik laat de gebruiker het voertuig in goede staat achter. De deuren van het voertuig worden gesloten en het gebruik beëindigd via het portaal. Na het op deze manier afsluiten van de rit, wordt het voertuig vrijgegeven voor gebruik door een volgende gebruiker. Indien de gebruiker de ‘iets-vergeten-knop’ gebruikt, openen de deuren van de auto, zodat hij zijn eigendommen uit de auto kan halen. Deze knop kan gebruikt worden door de gebruiker tot het moment dat een nieuwe reservering start. Na gebruik van deze knop zorgt de gebruiker altijd voor het opnieuw correct sluiten van de deuren met deze knop.

6. Beperkingen in het gebruik van de voertuigen

De CoöperatieAuto voertuigen zijn alleen voor normaal gebruik, dus niet voor criminele activiteiten of gedrag waarbij de wet wordt overtreden. De CoöperatieAuto voertuigen mogen niet gebruikt worden voor deelname aan tests, races, autosportmanifestaties of voor het vervoer van licht ontvlambare en andere gevaarlijke stoffen. Enige schade of letsel bij vervoer van zulke stoffen zal verhaald worden op de coöperant. De voertuigen CoöperatieAuto mogen ook niet gebruikt worden in het kader van rijlessen. Er mag niet gerookt worden in de auto. Indien de gebruiker huisdieren wenst te vervoeren, kan dit enkel door schriftelijk voorafgaandelijke toestemming van CoöperatieAuto. De gebruiker mag het voertuig niet onderverhuren, niet aan anderen ter beschikking stellen of door anderen laten besturen, tenzij deze persoon daarvoor door CoöperatieAuto is geaccepteerd. Indien ongeoorloofd gebruikt economische schade bij CoöperatieAuto leidt, zullen de kosten op de berijder worden verhaald en mogelijk wordt het lidmaatschap opgezegd. De CoöperatieAuto voertuigen mogen gebruikt worden voor ritten binnen de Nederlandse grenzen. Buiten Nederland en binnen de EU alleen na uitdrukkelijke toestemming van CoöperatieAuto. Buiten de EU landen is gebruik sowieso niet toegestaan.

7. Stopzetting/ opzegging lidmaatschap

De coöperant is minimaal 2 jaar lid. Eerder opzeggen van het lidmaatschap kan alleen in geval verhuizing uit de gemeente, blijvende invaliditeit en overlijden. De borg wordt op uitnodiging van de gebruiker door CoöperatieAuto terugbetaald. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.

8. Verkeersovertredingen

CoöperatieAuto is niet aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan door de gebruiker. Verkeersovertredingen worden verhaald op de gebruiker. CoöperatieAuto licht de gebruikers zo snel mogelijk na ontvangst van de boete in. De gebruiker zal geen schade geleden door te laat overmaken van de verkeersovertredingen verhalen op CoöperatieAuto. De gebruiker zal zijn identiteit kenbaar maken aan de betreffende verbaliserende overheid volgens de instructies in de communicatie betreffende de verkeersovertreding. CoöperatieAuto rekent per ontvangen verkeersovertreding en per ontvangen herinnering van de betreffende verkeersovertreding administratieve kosten van €15 aan de gebruiker.

9. Verzekering

Alle voertuigen zijn conform de wettelijke voorschriften verzekerd voor:

 • Wettelijke aansprakelijkheid,
 • Schade aan het voertuig,
 • Rechtsbijstand van de bestuurder,
 • Ongevallen inzittenden,
 • Lichamelijke schade aan de bestuurder,
 • Pechhulp Europa.

De verzekering heeft een eigen risico voor een eerste schade van € 300,-. Dit wil zeggen dat in geval van schade veroorzaakt door een handeling van de gebruiker, de gebruiker het bedrag voor de herstelling tot maximaal € 300,- zelf dient te betalen. Voor opvolgende gevallen wordt € 1000,- in rekening gebracht. Voor organisaties met meer dan 1 medewerker geldt bij een eerste schade een eigen risico van € 500,- en voor opvolgende gevallen in dat kalenderjaar € 1000,-. De gebruiker wordt tevens een administratieve kosten aangerekend van € 15,- per schadegeval. CoöperatieAuto stuurt voor deze bedragen een betalingsuitnodiging naar de gebruiker. Bij elk nieuw geval van schade tijdens zijn gebruik, licht de gebruiker CoöperatieAuto onmiddellijk in.
Gaat het om een tweezijdige schade en de schade is veroorzaakt door de gebruiker, dan geldt het eigen risico maal twee.

10. Verplichtingen bij schade en ongeval

Bij een ongeval met lichamelijk letsel moet de gebruiker onmiddellijk de politie verwittigen, alsook CoöperatieAuto via de contactgegevens in het portaal. In geen geval mag de gebruiker enige schuld aan het ongeval of gelijk welke andere aanspraak van de tegenpartij erkennen. De gebruiker dient een minnelijke verklaring van verkeersongeval (het ‘Europees Aanrijdingsformulier’, te vinden in het handschoenkastje) in te vullen, zodat CoöperatieAuto op rechtmatige wijze in staat wordt gesteld alles wat nodig is verder af te handelen met de verzekeraar. Iedere tekortkoming en gebrekkige uitvoering van deze afspraken maakt de gebruiker schadeplichtig ten aanzien van CoöperatieAuto.

11. Lege batterij en pech onderweg

De gebruiker wordt geacht de ritten te plannen in functie van de batterijstatus van het elektrische voertuig van CoöperatieAuto. Hiertoe voorziet CoöperatieAuto in laadpas(sen) te gebruiken door de gebruiker voor het opladen van de batterij van het voertuig. In het geval dat de gebruiker met een lege batterij stil komt te staan, wordt dit niet beschouwd als een pech onderweg of schadegeval. De gebruiker kan in dit geval de helpdesk bellen, waarvan de contactgegevens te vinden zijn in het portaal. De eventuele kosten van deze interventie worden verhaald op de gebruiker. De gebruiker blijft bij het voertuig aanwezig totdat de hulp ter plaatse gekomen is. Als de reparatie is gelukt, verwittigt de gebruiker CoöperatieAuto. Indien de hulp het voertuig niet heeft kunnen repareren, dan dient de gebruiker contact op te nemen met CoöperatieAuto. Het voertuig wordt weggesleept naar de garage, en de gebruiker wordt naar huis gebracht. De eventuele kosten van deze interventie worden betaald door CoöperatieAuto.

12. Privacy

CoöperatieAuto verwerkt persoonlijke gegevens voor het aanmaken van een online account, waarmee de gebruiker zich toegang kan verschaffen tot de elektrische voertuigen van CoöperatieAuto. CoöperatieAuto bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegevens en andere gegevens worden verwijderd nadat je jouw account opzegt. Dit kan na een eenvoudige aanvraag naar ons. Na opzegging van je account kan het tot 6 maanden duren voor uw gegevens definitief verwijderd worden (inclusief backups). CoöperatieAuto houdt volgende gegevens bij per rit:

 • Tijdstip van reserveren
 • Tijdstip van starten van de rit
 • Tijdstip van beëindigen van de rit
 • Afgelegd aantal km tijdens rit
 • Verbruikte energie tijdens rit
 • Type toestel gebruikt tijdens rit

Het afgelegde traject tijdens een rit van een gebruiker wordt door ons op geen enkele manier bijgehouden. Enkel tijdens jouw rit kan CoöperatieAuto de locatie van het betreffende voertuig bepalen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker assistentie vraagt gedurende zijn rit. Indien we een locatiebepaling doen van het betreffende voertuig, vragen we expliciet mondelinge toestemming aan de gebruiker. CoöperatieAuto deelt de gegevens van de gebruikers niet met derden. De gebruiker heeft altijd recht op inzage in alle gegevens die CoöperatieAuto van hem bijhoudt.

Wil jij ook een CoöperatieAuto in de wijk?

Ben je met vier buurtgenoten (of meer) die een CoöperatieAuto willen rijden? Meld dat dan bij ons, en vraag of we kunnen bekijken of je in jouw buurt/straat een deelauto kunnen plaatsen.

Partners en vrienden